Loading...
 
Καλάθι
Δυναμική Φαρμακαποθήκη

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ μέσω του διαδικτυακού της ιστότοπου http://www.dinamiki.gr, (εφεξής: «η Iστοσελίδα» ή και «dinamiki.gr») παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να ενημερωθεί σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει, να προβεί σε χρήση των προσφερόμενων μέσω διαδικτύου υπηρεσιών της και να ενημερωθεί για επίκαιρα θέματα που αφορούν το χώρο εμπορίας και διανομής φαρμάκων.

Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, οι οποίοι αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς (που θα αποκαλείσθε πλέον και «Χρήστης») και της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΕ. Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρακάτω όρους χρήσης της Ιστοσελίδας (οι «Όροι Χρήσης») της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. πριν την περιήγηση στην παρούσα Ιστοσελίδα. Η παραμονή σας στην Ιστοσελίδα δηλώνει την γνώση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης αυτής και τη σύναψη νομικά δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ του Χρήστη και της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΕ. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης θα πρέπει να εξέλθετε αμέσως από την Ιστοσελίδα.

Οι Χρήστες της Ιστοσελίδας παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις τους κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας. Οι χρήστες ενδέχεται να ευθύνονται για βλάβες ή ζημίες της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΕ ή τρίτων από τις πράξεις στις οποίες προέβησαν κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας έχει αμιγώς πληροφοριακό χαρακτήρα. Οι πληροφορίες παρέχονται καλόπιστα, αλλά η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητά τους, τα τυχόν τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τυχόν προσφορές κ.λπ., η δε ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα, οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία, πληροφορίες κ.λπ. της Ιστοσελίδας. Συνεπώς, οι περιεχόμενες στην Ιστοσελίδα δηλώσεις, προτάσεις κ.λπ. της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. δεν δημιουργούν οποιανδήποτε ευθύνη της απέναντι σε οποιονδήποτε Χρήστη ή τρίτο.

Οποιαδήποτε αναφορά γίνεται στην Ιστοσελίδα σε παρεχόμενα από την ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. προϊόντα/υπηρεσίες δεν αποτελεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμβουλή ή προτροπή, ούτε πρόταση για τη διενέργεια πράξεων ή για τη σύναψη συμφωνιών, αλλά ούτε φαρμακευτική ή ιατρική συμβουλή ή σύσταση, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για διάγνωση ή θεραπεία.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι Χρήστες συμφωνούν ότι η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ προσφέρει τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας και το περιεχόμενο αυτής «Ως Έχει», για προσωπική χρήση και δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε ρητή, σιωπηρή ή άλλη δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την Ιστοσελίδα και τη χρήση αυτής. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ δεν προβαίνει σε δηλώσεις και εγγυήσεις μη παραβίασης ή απουσίας κρυμμένων ή άλλων ελαττωμάτων, ακρίβειας η απουσίας λαθών αναγνωρίσιμων ή μη.

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα δύναται να ανασταλεί από την ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ λόγω συντήρησης αυτής, αναβάθμισης ή διακοπής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή άλλης συναφούς αιτίας. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο καθώς δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάλειπτη λειτουργία της.

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο ασφαλείας για την προστασία της Ιστοσελίδας από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό καθώς και για την αποτροπή επιθέσεων και άλλων μη επιτρεπόμενων ενεργειών. Ωστόσο, η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι ελεύθερο από ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον εξοπλισμό του Χρήστη, στο λογισμικό ή στα αρχεία του, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ζημία που μπορεί ο Χρήστης να υποστεί συνεπεία των ανωτέρω.

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για: (α) λάθη, ανακρίβειες, (β) οποιαδήποτε ζημιά (περιουσιακή ή ηθική) ήθελε προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας, (γ) οποιαδήποτε διακοπή, παύση, κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, (δ) ιούς, trojan horses που μπορεί να μεταδοθούν από την Ιστοσελίδα ή οποιονδήποτε τρίτο χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα, και (ε) οποιοδήποτε λάθος από πράξη ή παράλειψη επί του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, ή για οποιαδήποτε ζημιά που ήθελε προκληθεί από τη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει η Ιστοσελίδα, μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks ή διαφημιστικών banners), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία, την εγκυρότητα ή την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων ούτε την ακεραιότητα, ορθότητα ή ακρίβεια των αναφερομένων πληροφοριών στις εν λόγω ιστοσελίδες. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς απλή διευκόλυνση των Χρηστών. Το δε περιεχόμενό τους δεν δεσμεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο την ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ, ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες µέσω της παρούσας δεν συνιστά, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως, αποδοχή των εν λόγω ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους ή σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. Τυχόν διασύνδεση δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της εταιρείας ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης, είτε για το περιεχόμενο, τη μορφή και τη λειτουργία των ιστοσελίδων αυτών, είτε για την πολιτική, που αυτές ακολουθούν σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που κάνετε χρήση αυτών των συνδέσμων διατηρείτε την αποκλειστική ευθύνη για τους κινδύνους ή τη ζημία που μπορεί να επέλθει σε εσάς από τους σχετικούς ιστότοπους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από την επίσκεψη ή τη χρήση ιστοσελίδων τρίτων, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι πρέπει να απευθυνθείτε απευθείας στους παρόχους των εν λόγω ιστοσελίδων, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις πρακτικές προστασίας απορρήτου που υιοθετούνται από τον πάροχο κάθε ιστοτόπου, όπως ευθύνη σχετικά με δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ρητά συμφωνείται ότι η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. δεν θα ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, που σχετίζεται µε την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση της Ιστοσελίδας, εκτός εάν η ζημία οφείλεται σε δόλο ή σε βαριά αμέλεια της ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ Ρητά συμφωνείται ότι για να στοιχειοθετηθεί ευθύνη της ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. για βαριά αμέλεια, θα πρέπει το θιγόμενο πρόσωπο να έχει εγγράφως ενημερώσει τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. για το γεγονός που το θίγει ή δύναται να το θίξει και παρ’ όλα αυτά η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. αδικαιολόγητα να μην προέβη σε κάποια ενέργεια εντός ευλόγου χρόνου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ Α.Ε. για κάθε άλλου είδους ζημία.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται στην παρούσα μορφή της σε κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που επιθυμεί να κάνει χρήση των δυνατοτήτων της. Αυτονόητη προϋπόθεση για τη χρήση της Ιστοσελίδας είναι ότι το φυσικό πρόσωπο που τη χρησιμοποιεί είναι ενήλικο και ικανό για δικαιοπραξία. Ο Χρήστης οφείλει και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τους Όρους Χρήσης.

Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας με σκοπούς παραπλανητικούς, με σκοπούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας καθώς και κατά τρόπο που αντίκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Επίσης, απαγορεύεται η μεταβολή ή αλλοίωση των ρυθμίσεων ασφαλείας και της εν γένει μορφοποίησης της ιστοσελίδας, καθώς και η πρόσκληση παρεμβολών οποιασδήποτε μορφής στη χρήση ή τις τεχνικές προδιαγραφές της λειτουργίας της. Σε περίπτωση που κάποιος Χρήστης κάνει χρήση της Ιστοσελίδας κατά τρόπο που αντίκειται στους Όρους Χρήσης ή στην κείμενη νομοθεσία, η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ θα προβεί άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης χρήσης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και της αφαίρεσης οποιαδήποτε πληροφορίας, δεδομένου και περιεχομένου που έχει κοινοποιηθεί στην Ιστοσελίδα  από τον Χρήστη, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, με ρητή επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματός της. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που η  ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ υποστεί οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία, η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα και αξίωση για αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας, καθόσον οι Χρήστες τις Ιστοσελίδας ευθύνονται έναντι της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΕ για κάθε ζημία, που τυχόν προκληθεί σε αυτή ή /και σε οποιονδήποτε τρίτο, από δόλο ή αμέλεια, συνεπεία της μη τήρησης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας και της κείμενης νομοθεσίας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατ’ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019 η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. όπου απαιτείται (α) ενημερώνει τα Υποκείμενα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, (β) χορηγεί στα Υποκείμενα πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω επεξεργασία και (γ) ενημερώνει τα Υποκείμενα σχετικά με τα δικαιώματα τους. 

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Copyright)

Η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λογότυπα, εμπορικά σήματα, διακριτικούς τίτλους, γραφικά, κείμενα, φωτογραφίες, ήχους, video κ.λ.π, αποτελεί πνευματικό δημιούργημα και ιδιοκτησία της εταιρείας ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ η οποία διατηρεί τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο, καθ’ ολοκληρία ή περιληπτικά ή τμηματικά, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διασκευή, μετατροπή, προσαρμογή, θέση σε κυκλοφορία και με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων, που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, όπως π.χ. ενδεικτικώς, και όχι αποκλειστικώς, για εμπορικό ή διαφημιστικό σκοπό κ.λπ., χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ.

Όλες οι ονομασίες προϊόντων, που εμφανίζονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα, είτε εμφανίζονται με το λογότυπο είτε με την ονομασία τους συνοδευόμενα από το σήμα κατατεθέν, είναι εμπορικά σήματα της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ ή τρίτων δικαιούχων. Σε αυτήν την Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχονται ή να αναφέρονται δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, πληροφορίες ιδιοσκευασμάτων, τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες ή άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ   ή / και τρίτων.  Καμία άδεια ή δικαίωμα σε αυτά τα εμπορικά σήματα, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τεχνολογίες κλπ.,  των οποίων δικαιούχος είναι η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ ή τυχόν τρίτοι δεν παραχωρείται με οποιονδήποτε τρόπο ούτε χορηγείται στους χρήστες της Ιστοσελίδας.

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα επί της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου και του σήματος αυτής και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των ως άνω σημάτων και εν γένει διακριτικών γνωρισμάτων από τρίτους.

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ επιτρέπει κατ’ εξαίρεση τη χρήση στοιχείων της Ιστοσελίδας για αυστηρώς προσωπική σας χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, και υπό τον όρο ότι τα στοιχεία της Ιστοσελίδας δεν θα τροποποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο και ότι όλες οι επισημάνσεις πνευματικών και άλλων κατοχυρωμένων δικαιωμάτων θα παραμείνουν ως έχουν, χωρίς αυτό να σημαίνει την με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος επί εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τεχνολογιών κ.λ.π. των οποίων είναι δικαιούχος η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. ή τρίτοι. Κάθε άλλη χρήση της Ιστοσελίδας πλην της ανωτέρω αναφερόμενης απαγορεύεται ρητά.

Οι Χρήστες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΕ λόγω παραβίασης δικαιωμάτων της ίδιας ή/και τρίτων ή κακής ή παράνομης χρήσης της Ιστοσελίδας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας  διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και από τους Όρους Χρήσης. Για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής διαφοράς σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή τους Όρους Χρήσης αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η παρούσα συμφωνία, αποτελεί ενιαία συμφωνία με οποιονδήποτε άλλον όρο ή προϋπόθεση ή πρόβλεψη τίθεται στην Ιστοσελίδα, ακόμα κι αν τέτοιος όρος ή προϋπόθεση ή πρόβλεψη δεν είναι ενσωματωμένοι στο κείμενο της παρούσας. Σε περίπτωση που στο κείμενο της παρούσας συμφωνίας ή σε οποιουδήποτε ενσωματωμένου στην Ιστοσελίδα όρου, σύμφωνα με τα παραπάνω, δημιουργείται αντίφαση ή αμφιβολία για το ποια πρόβλεψη υπερισχύει, διευκρινίζεται ότι πάντα θα ισχύει η ειδικότερη πρόβλεψη.

Αν παρά τις παραπάνω προβλέψεις, κάποιος Όρος Χρήσης κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ως άκυρος ή καταχρηστικός ή με οποιονδήποτε τρόπο ανεφάρμοστος, οι υπόλοιποι όροι και διατάξεις θα παραμένουν έγκυροι, η δε τυχόν άκυρη διάταξη θα ερμηνεύεται με τέτοιον τρόπο ώστε να παραμένει σε ισχύ στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το δίκαιο.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι επικεφαλίδες που αναγράφονται στους παρόντες Όρους Χρήσης είναι ενδεικτικής, βοηθητικής φύσης και δεν μπορούν από μόνες τους να προσδιορίσουν το νόημα και το περιεχόμενο οποιασδήποτε διάταξης.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα περιέχονται σε αυτούς δεν μπορούν, εκτός αν προβλέπεται ρητώς, να αποτελέσουν αντικείμενο μεταβίβασης ή εκχώρησης εκ μέρους των Χρηστών χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΕ. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ δύναται να μεταβιβάσει και να εκχωρήσει τα δικαιώματά της χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση.

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ έχει δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας τις τροποποιήσεις μέσω της Ιστοσελίδας. Μετά την ανακοίνωση της κάθε τροποποίησης η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας συνιστά αποδοχή της τροποποίησης.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ σχετικά με την Ιστοσελίδα της και τις παρεχόμενες μέσω αυτής υπηρεσίες μπορείτε να απευθύνεστε μέσω e-mail στη ηλεκτρονική διεύθυνση postmaster@dinamiki.gr.

Sitemap   Όροι Χρήσης   Ρυθμίσεις Cookies
Developed by LogicOne